Tüüptingimused


1. Üldsätted
1.1. Lepingu poolteks on Paikre OÜ, edaspidi nimetatud Töövõtja, ja konteineri rendi ja jäätmete käitlemise teenuse tellija või jäätmete üleandja, edaspidi nimetatud Klient. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel kõikidest õigusaktidet, mis pooltevahelist õigussuhet reguleerivad.
1.2. Lepingu objektiks on jäätmete vastuvõtt või Töövõtja poolt Kliendi tellimuse alusel jäätmete kogumiseks mõeldud konteineri rentimise, veo ja jäätmete käitlemise teenuse osutamine.
1.3. Töövõtja teenindab ainult Töövõtja konteinereid ja konteinerisse nõuetekohaselt paigutatud jäätmeid.
1.4. Töövõtja võtab vastu ainult neid jäätmeliike ja jäätmekoguseid, milleks Töövõtjal on olemas vastav luba.
1.5. Töövõtjal on õigus anda lepingulisele ärikliendile punktis 1.2 nimetatud tellitud teenuste eest tasumiseks krediiti, määrates krediidi andmise tingimused. Krediidi andmise ja mitteandmise otsus on Töövõtja ühepoolne otsus.
1.6. Lepingu alusel sõlmib Töövõtja Kliendiga lepingu lisa, milles fikseeritakse teenuse osutamise täpsemad tingimused.
1.7. Kehtivad tüüptingimused on kättesaadavad OÜ Paikre kodulehel www.paikre.ee. Töövõtja ei teavita Klienti täiendavalt tüüptingimuste muutusest.
1.8. Lepingu pooled ei vastuta teise poole poolt lepingu objektiga seoses kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise osas.
1.9. Kui Klient ei nõustu muutunud tüüptingimustega, loetakse käesolev leping lõppenuks alates Kliendi vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tahteavalduse kättesaamisest.
2. Töövõtja kohustub:
2.1. Paigutama Kliendi poolt tellitud jäätmete kogumiseks mõeldud konteineri Kliendi poolt esitatud aadressile.
2.2. Teostama konteineri tühjendamise vastavalt Kliendiga kokkulepitud graafikule või igakordse tellimuse alusel telefoni või e-posti teel (igakordse tellimuse esitamise tingimused täpsustatakse lepingu lisas).
2.3. Korraldama konteineri äraveo tellimuse saamise järgselt 2 (kaks) tööpäeva jooksul.
2.4. Teavitama Klienti lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest, lepingu peatamisest või ühepoolsest lõpetamisest kirjalikult taasesitatavas vormis (Kliendi kontaktandemete alusel, mis on fikseeritud lepingu lisas).
2.5. Juhul kui Töövõtjal ei ole Kliendi poolt ülemääraselt täidetud konteinerit võimalik teenindada ületäituvuse või ülekaalu tulemusena, teavitab Töövõtja vastavast asjaolust Klienti ja pakub Kliendile välja lahendused konteineris olevate jäätmete mahu nõuetele vastavusse viimisel.
2.6. Edastama Kliendi e-posti aadressile käesoleva lepingu muudatused peale muudatuste jõustumist (vt p 3.1.)
3. Töövõtjal on õigus:
3.1. Teha ühepoolselt muudatusi lepingu tüüptingimustes ja teenuste hinnakirjas, mis on Kliendile täitmiseks kohustuslikud.
3.2. Teha ettepanekuid Kliendiga sõlmitud lepingu lisa tingimuste muutmiseks.
3.3. Peatada lepingu täitmine, kui Klient on Töövõtja arvete tasumisega viivitanud üle 10 (kümne) tööpäeva või jätnud täitmata muud lepingujärgsed kohustused.
3.4. Nõuda Kliendilt talle väljastatud konteineri mittesihipärase kasutamise lõpetamist. Kliendi poolt konteineri mittesihipärase kasutamise jätkamisel on õigus nõuda leppetrahvi 500 (viissada) eurot päevas iga mittesihipärase kasutuse päeva osas.
3.5. Vahetada välja Kliendi juures olev konteiner teist tüüpi konteineri vastu, teatades sellest Klienti ette vähemalt 1 (üks) tööpäev.
3.6. Jätta lepingujärgne kohustus täitmata, kui Töövõtjast mitteolenevatel põhjustel on kohustuse täitmine võimatu. Töövõtja ei vastuta kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest tulenevate takistavate asjaolude osas lepingulise kohustuse täitmisel.
3.7. Esitada Kliendile vastavalt Töövõtja hinnakirjale arve lepingu alusel osutatud teenuste eest, lisaks ka tühisõidu eest, kui Kliendi või kolmandate isikute süül on osutunud konteineri paigaldamine või äravedu võimatuks ja Klient ei ole sellest asjaolust eelnevalt Töövõtjat informeerinud.
3.8. Rakendada konteinerisse paigaldatud lepingu tingimustele mittevastavate jäätmeliikide käitlemisele eritariife vastavalt Töövõtja hinnakirjale.
3.9. Rakendada oma õiguste kaitseks lepingust ja õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsemeetmeid.
3.10. Kui jäätmete üleandja keeldub esitamast Töövõtjale nõutavaid andmeid ja/või kui koha peal ei toimu vajadusel jäätmete eest 100%-st kohest tasumist, on ettevõttel õigus klienti edasi mitte teenindada.
3.11. Töövõtja kohustuste hulka ei kuulu väljapoole konteinereid ladustatud jäätmete laadimine ega äravedu, kui lepingu lisas ei ole kokkulepitud teisiti.
4. Klient kohustub:
4.1. Teavitama koheselt Töövõtjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingu täitmist mittevõimaldavatest asjaoludest.
4.2. Tagama konteinerit teenindava sõiduki takistamatu juurdepääsu konteinerite juurde. Konteineri maha- ja pealelaadimiseks peab olema piisav vaba ruum. Samuti tagama ratastega metallkonteinerite paiknemise kõvakattega (asfalt, betoon vms.) alusel nii, et oleks võimalik konteinereid veokile tõsta. Konteineri maha- ja pealelaadimise tingimuste osas annab täpsemat infot Töövõtja klienditeenindaja.
4.3. Kasutama konteinerit vaid selleks ettenähtud jäätmete kogumiseks ning kandma vastutust selle eest, et konteinerisse ei paigutata lepingus ja selle lisades nimetamata jäätmeid, sealhulgas:
– ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, trafod, rasvad, õlid, õlised pühkmed, õlifiltrid, õli sisaldavad anumad või agregaadid, värvi- ja lakijäägid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, kondensaatorid ja pinnas, elavhõbedalambid, ravimid, süstlad, kodukeemia, väetised, pestitsiidid, ohtlikke aineid sisaldavad ehitus- ja lammutusjäätmed (nt. asbesti sisaldavad tooted sh eterniit);
– vanarehve;
– elektri- elektroonikaseadmeid ning nende osi (külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad jne)
– biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid;
– konteineri tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või esemeid (toksilised ja plahvatusohtlikud ained, rasked metallesemed, kustutamata tuhk ja šlakk, vedelad jäätmed jms).
4.4. Paigutama konteinerisse jäätmeid:
4.4.1. mahus, mis ulatuvad maksimaalselt konteineri küljekõrguse piirini. Ülemääraselt täidetud konteineris olevate jäätmete ümberpaigutamisel (juhul kui see on Töövõtja esindaja hinnangu alusel võimalik) lisandub Kliendile Töövõtja hinnakirja järgne tõstuki- ja laadimisteenuse tasu.
4.4.2. antud konteineri maksimaalset lubatud kaalu mitte ületavas mahus.
4.4.3. ruumi mitte raiskavalt (nt papppakendid tuleb enne konteinerisse paigutamist kokku pressida).
4.5. Konteineri kõrvale asetatud või mitte konteineris olevate jäätmete äraveole lisaks rakendub laadimise tasu.
4.6. Mitte andma Töövõtja konteinereid rendile või muul viisil kasutusse kolmandatele isikutele, samuti kasutama konteinereid ainult lepingulisel eesmärgil.
4.7. Mitte tellima Töövõtjalt renditud konteinerite tühjendamist kolmandatelt isikutelt.
4.8. Hüvitama renditud konteineri kadumisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel tekitatud kahju konteineri maksumuse ulatuses vastavalt lepingu lisas toodud konteineri väärtusele.
4.9. Juhul, kui Kliendi asukoht, kuhu konteiner tuleb paigaldada, on sõidukite liikluspiirangu vms piirangu tsoonis, mis vajab eelnevalt kohaliku omavalitsuse või muu ameti kooskõlastust/luba või naaberkinnistu omaniku luba, kohustub Klient tagama vajaliku kooskõlastuse/loa olemasolu ning edastama selle Töövõtjale. Vastava loa puudumisel on Töövõtjal õigus keelduda konteineri paigaldamisest ja tühjendamisest.
4.10. Klient vastutab Töövõtja ees konteinerisse paigutatud jäätmete osas ka siis, kui jäätmed on sinna paigutatud kolmandate isikute poolt ilma Kliendi nõusolekuta.
4.11. Tasuma Töövõtjale osutatud teenuse eest tähtaegselt Töövõtja poolt esitatud arvel näidatud summas ja arvelduskontole.
5. Kliendil on õigus:
5.1. Rentida Töövõtjalt jäätmete liigiti kogumiseks sobilikke ja vastavalt tähistatud konteinereid. Rentimise täpsemates tingimustes lepitakse kokku lepingu lisas.
5.2. Esitada Töövõtjale pretensioone lepingujärgsete kohustuste mitte täitmisel või puudustega täitmisel (3) kolme tööpäeva jooksul puuduse avastamisest. Pretensioon peab olema esitatud kirjalikult.
5.3. Nõuda Töövõtjalt lepinguliste kohustuste täitmisega või täitmata jätmisest tulenevate tõendatud kahjude hüvitamist.
5.4. Nõuda Töövõtjalt lepingu täitmise raames Kliendi varale tekitatud tõendatud kahjude hüvitamist.
6. Arveldused
6.1 Töövõtja esitab Kliendile osutatud teenuste eest arveid vastavalt lepingu lisas kokkulepitule.
6.2 Töövõtjal on õigus ühepoolse otsuse alusel nõuda Kliendilt ettemaksu tegemist või muu Töövõtjale aktsepteeritava garantii andmist teenuse eeldatava maksumuse ulatuses enne kokkulepitud teenuse osutamist.
6.3 Ettemaksu summa arvutatakse Kliendi tellimuse täitmise eeldatava maksumuse alusel.
6.4 Ettemakstud summa, mis jääb Kliendi tellimuse täitmise lõpetamise järgselt kasutamata (tegelik kulu oli väiksem ), kannab Töövõtja 7 (seitsme) tööpäeva jooksul Kliendi arveldusarvele.
6.5 Juhul kui Kliendi tellimuse täitmise tegelik kulu on suurem kui ettemakstud summa, siis on Töövõtjal õigus nõuda täiendava ettemaksu teostamist eeldusliku täiendava tellimuse täitmise maksumuse osas.
6.6 Lepinguga määratud arve tasumise maksetähtaja rikkumise korral on Töövõtjal õigus rakendada Kliendile viivist 0,15 % tasumisele kuuluvast summast päevas iga viivitatud päeva eest.
7. Lepingu kehtivus
7.1. Leping kehtib kuni poolte vahelise õigussuhte lõppemiseni.
7.2. Lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamine toimub Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras.
8. Lõppsätted
8.1. Lepingu täitmise, muutmise, täiendamise ja lõpetamisega seotud lahkarvamused lepingu poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2. Juhul kui pooltevahelist lahkarvamust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus.
8.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Kliendile ja teine Töövõtjale.