Tüüptingimused


PAIKRE OÜ Teenuse osutamise lepingu tüüptingimused
Üldsätted
Lepingupooled juhinduvad lepingu täitmisel Jäätmeseadusest, omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Juhul, kui lepingus ja/või selle lisades on vasturääkivusi kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktidega, siis juhinduvad Pooled kehtivatest õigusaktidest.
Töövõtja kohustuste hulka ei kuulu väljapoole konteinereid ladustatud jäätmete laadimine ega äravedu, kui lepingu lisas pole kokkulepitud teisiti.
Kumbki lepingu Pooltest ei vastuta teise Poole poolt lepingu objektiga seoses kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise osas.

Töövõtja kohustub:
Võtma Tellijalt üle tekkinud jäätmeid vastavalt OÜ Paikre keskkonnakompleksloas, jäätmeloas ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsis toodud tingimustel, kogustes ning nomenklatuuris.
Paigutama Tellijale renditava konteineri jäätmete kogumiseks kokkulepitud aadressil ja koguses ning välja vahetama kasutamiskõlbmatu konteineri.
Ära vedama lepingutingimuste kohaselt konteinerisse kogutud jäätmed vastavalt väljaveo graafikule või igakordsele tellimisele telefoni või e-posti teel (täpsustatakse lepingu lisas).
Täitma jäätmete äraveo tellimuse hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
Teavitama Tellijat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest, lepingu peatamisest või ühepoolsest lõpetamisest.

Töövõtjal on õigus:
Teha põhjendatud ettepanekuid lepinguga kehtestatud tööde ja teenuste hindade muutmiseks. Peatada lepingu täitmine, kui Tellija on arvete tasumisega viivitanud üle 10 (kümne) tööpäeva või jätnud täitmata muud lepingujärgsed kohustused.
Vahetada välja Tellija juures olev konteiner teist tüüpi konteineri vastu, teatades sellest Tellijale 2 (kaks) päeva ette. Jätta lepingujärgne kohustus täitmata, kui Töövõtjast mitteolenevatel põhjustel on kohustuse täitmine võimatu.
Esitada Tellijale vastavalt OÜ Paikre kodulehel toodud hinnakirjale arve tühisõidu eest, kui Tellija süül on osutunud konteineri tühjendamine võimatuks ja sellest ei ole eelnevalt Töövõtjat informeeritud.
Rakendada eritariife konteinerisse paigutatud, kuid lepingus ja/või selle lisades nimetamata jäätmeliikide käitlemisel.

Tellija kohustub:
Teavitama koheselt Töövõtjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingu täitmist mittevõimaldavatest asjaoludest. Tagama jäätmeveoki takistamatu juurdepääsu konteinerite vahetusse lähedusse ja hoidma töötsooni konteinerite ees puhtana nii, et oleks võimalik laadimistööde teostamine. Samuti tagama ratastega metallkonteinerite paiknemise kõvakattega (asfalt, betoon vms.) alusel nii, et oleks võimalik konteinereid veokile tõsta.

Kasutama konteinerit vaid selleks ettenähtud jäätmete kogumiseks ning kandma vastutust selle eest, et konteinerisse ei pandaks lepingus ja/või selle lisades nimetamata jäätmeid, seal hulgas:
– ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, trafod, rasvad, õlid, õlised pühkmed, õlifiltrid, õli sisaldavad anumad või agregaadid, värvi- ja lakijäägid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, kondensaatorid ja pinnas, elavhõbedalambid, ravimid, süstlad, kodukeemia, väetised, pestitsiidid, ohtlikke aineid sisaldavad ehitus- ja lammutusjäätmed ( näit. asbesti sisaldavad tooted sh eterniit);
– vanarehve;
– elektri- elektroonikaseadmeid ning nende osi (külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad jne)
– biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid;
– konteineri tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või esemeid (toksilised ja plahvatusohtlikud ained, rasked metallesemed, kustutamata tuhk ja šlakk, vedelad jäätmed jms).

Täitma konteinerit lepingus ette nähtud jäätmeliikidega maksimaalselt konteineri külje kõrguse piirini. Ülemääraselt täitunud konteineris olevate jäätmete ümberpaigutamisel lisandub Töövõtja hinnakirja järgne tõstuki- ja laadimisteenus.

Mitte sõlmima lepingu järgi Töövõtjalt renditud konteinerite tühjendamislepinguid teiste ettevõtetega.
Hüvitama renditud konteineri kadumisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel tekitatud kahju konteineri maksumuse ulatuses vastavalt lisas 1 toodud konteineri väärtusele. Iga juhtumi kohta sõlmitakse kirjalik, Poolte poolt allkirjastatud akt.

Juhul, kui Tellija asukoht, kuhu konteiner tuleb paigaldada, on sõidukite liikluspiirangu vms piirangu tsoonis, mis vajab eelnevalt kohaliku omavalitsuse või muu ameti kooskõlastust/luba või naaberkinnistu omaniku luba, kohustub Tellija tagama vajaliku kooskõlastuse/loa olemasolu ning edastama selle Töövõtjale. Vastava loa puudumisel on Töövõtjal õigus keelduda konteineri(te) paigaldamisest.

Tellijal on õigus:
Rentida Töövõtjalt jäätmete liigiti kogumiseks sobilikke ja vastavalt tähistatud konteinereid. Rentimise tingimustes lepitakse kokku lepingu lisas.
Esitada Töövõtjale pretensioone lepingujärgsete kohustuste mitte täitmisel või puudustega täitmisel (3) kolme tööpäeva jooksul puuduse avastamisest.
Nõuda Töövõtjalt lepingukohustuste täitmata jätmisest tulenevale kahjude hüvitamist, kui Töövõtja on korduvalt eiranud lepingutingimusi

Arveldused
Lepingupool esitab eelmisel kuul reaalselt osutatud teenuste või kogutud jäätmete eest arve üks kord kuus vastavalt lisas kehtestatud hinnakirjale.
Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt ettemaksu enne kokkulepitud teenuse osutamist.
Lepinguga määratud maksetähtaja rikkumise korral on arve esitajal õigus nõuda maksjalt viivist 0,15 % tasumisele kuuluvast summast päevas iga viivitatud päeva eest.
Lisakohustuste eest, mida tehakse Tellija kirjalikul nõudmisel või mille tegemise vajadust aktsepteerivad Pooled lepingu mõlemapoolselt allkirjastatud lisas, tasub Tellija.

Lepingu kehtivus
Leping lõpeb, kui üks Lepingupool osutub maksejõuetuks või Poole suhtes kuulutatakse välja pankrot.
Lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamine toimub Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras. Lõppsätted
Lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvi 29 sätetest.
Lepingu täitmise, muutmise, täiendamise ja lõpetamisega seotud lahkarvamused lepingu Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui Pooltevahelist lahkarvamust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Pooltevaheline vaidlus Pärnu Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide ja lepingu alusel.
Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.