Hinnakiri


OÜ Paikre sorteerimisjaama jäätmete vastuvõtu hinnakiri alates 01.03.2023

JäätmekoodNimetusÜhikHind km-ta (€)Hind km-ga (€)
02 01 04Põllumajandusplastid (silokile, aunakile, võrk, kiletunnel, pallinöör)Tonn104,00126,88
02 01 04Põllumajandusplastid, sorteerimataTonn165,00201,30
15 01 02Plastpakendid (penoplast)TonnTASUTATASUTA
15 01 03PuitpakendidTonn20,0024,40
15 01 06SegapakendidTonn69,0084,18
15 01 07KlaaspakendidTonn20,0024,40
16 01 03Vanarehvid (sõiduauto- ja maasturirehvid, mootorratas, (sh roller, bike), veoauto, buss, el.tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummidTonn300,00366,00
*16 01 03Sõiduauto-, maasturi ja mootorratta rehvidtk*TASUTA*TASUTA
16 01 03Vanad erirehvid (traktor, tõstuk, täisrehvid)Tonn350,00427,00
16 01 19Plast (autoplast)Tonn136,00165,92
16 01 20Klaas (autoklaas)Tonn136,00165,92
17 02 01Puit (immutamata ja värvimata) taaskasutuse võimalusegaTonn35,0042,70
17 02 01Puit (töödeldud)Tonn75,0091,50
17 02 02Klaas (aknaklaas)Tonn62,0075,64
17 02 02Klaas (pakettklaas)Tonn136,00165,92
17 02 03PlastTonn136,00165,92
17 09 04Ehitus- ja lammutussegaprahtTonn130,00158,60
20 01 01Paber ja papp (kuiv ja puhas)TonnTASUTATASUTA
20 01 01JõupaberTonn69,0084,18
20 01 01Paber ja papp (töötlemist vajav)Tonn62,0075,64
20 01 23*Elektroonikajäätmed (komplektsed)TonnTASUTATASUTA
20 01 23*Külmkapid (mittekomplektsed)Tonn300,00366,00
20 01 33*Patareid ja akud ning sorteerimata patarei-ja akukogumidTonnTASUTATASUTA
20 01 35*Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmedTonnTASUTATASUTA
20 01 35Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed(mittekomplektsed)Tonn300,00366,00
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmedTonnTASUTATASUTA
20 01 36Elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)Tonn300,00366,00
20 02 01Biolagunevad jäätmed (aia-ja haljastusjäätmed)Tonn104,00126,88
20 02 01Biolagunevad jäätmed (aia-ja haljastusjäätmed) võõristega,
mittekomposteeruvas kotis )
Tonn136,00165,92
20 02 01-KBiolagunevad aia ja haljastusjäätmed (oksad kuni 25 cm läbimõõduga)Tonn40,0048,80
20 03 07SuurjäätmedTonn136,00165,92
21 03 98Segaolmejäätmete sortjääkTonn136,00165,92
21 03 98SVSegaolmejäätmed sorteerimist vajavadTonn209,02255,00
910Jäätmejaama külastustasu miinimumhindkord2,00
552Laadimisabi estakaadilkord2,002,44

*Vanarehvide tasuta vastuvõtt on Raba sorteerimisjaamas.

Koostöö raames:

  • Võtame vastu täiskasvanud eraisikult vanarehvid tasuta, kuni 8 tk/aastas.
  • Üle saab anda tasuta kuni 8 sõiduauto-, maasturi ja/või kuni 4 mootorrattarehvi ühes kalendriaastas.
  • Üleandja peab olema ise füüsiliselt kohal, st isik ei saa  anda üle rehve  teiste eest.Ettevõtted saavad enda vanarehvid üle anda Rehviringluse saatekirja alusel:
    https://www.rehviringlus.ee/

OÜ Paikres – jäätmete vastuvõtuhinnakiri alates 01.03.2023

Jäätme koodNimetusHind km-ta (€/t)Hind km-ga (€/t)
02 01PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL TEKKINUD JÄÄTMED
02 01 04Plastijäätmed (va. pakend) taaskasutamise võimalusega104,00126,88
02 01 04Plastijäätmed (va. pakend) sorteerimata165,00201,30
02 01 07Metsamajandusjäätmed69,0084,18
02 02LIHA, KALA JA MUUDE TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
02 02 02Loomsete kudede jäätmed90,00109,8
02 02 03Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid90,00109,8
03 01PUIDU TÖÖTLEMISE NING PLAATIDE JA MÖÖBLI TOOTMISE JÄÄTMED
03 01 05Saepuru taaskasutamise võimalusega45,0054,90
04 01TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED
04 02 21Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed125,00152,50
04 02 22Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed125,00152,50
10 01JÕUJAAMADES JA MUUDES PÕLETUSSEADMETES TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)
10 01 01Koldetuhk75,0091,5
10 01 03Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk75,0091,5
15 01PAKENDID (S.H LAHUS KOGUTUD OLMEPAKENDIJÄÄTMED)
15 01 01Paber- ja kartongpakendTASUTATASUTA
15 01 02Plastpakendid ( läbipaistev pakkekile)TASUTATASUTA
15 01 02Plastpakendid 69,0084,18
15 01 02Plastpakendid ( penoplast )TASUTATASUTA
15 01 03Puitpakendid10,0012,20
15 01 06Segapakendid69,0084,18
15 01 07Klaaspakendid20,0024,40
16 01ROMUSÕIDUKID MITMESUGUSTEST LIIKLUSVALDKONDADEST (S.H LIIKURMASINAD) NING ROMUSÕIDUKITE LAMMUTAMISEL JA SÕIDUKIHOOLDUSEL TEKKINUD JÄÄTMED
16 01 03Vanarehvid (sõiduauto- ja maasturirehvid, mootorratas, (sh roller, bike), veoauto, buss, el.tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummid300,00366,00
16 01 03Vanad erirehvid (traktor, tõstuk, täisrehvid)350,00427,00
16 01 19Plast (autoplast)104,00126,88
16 01 20Klaas (autoklaas) 104,00126,88
16 03PRAAKTOOTEPARTIID JA KASUTAMATA TOOTED
16 03 04Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03125,00152,50
16 03 06Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05125,00152,50
17 01BETOON, TELLISED, PLAADID JA KERAAMIKATOOTED
17 01 01Betoon17,0020,74
17 01 01Raudbetoon42,0051,24
17 01 02Tellised17,0020,74
17 01 07Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 0617,0020,74
17 02PUIT, KLAAS, PLAST
17 02 01Puit (immutamata ja värvimata) taaskasutamise võimalusega10,0012,20
17 02 01Puit (töödeldud)35,0042,70
17 02 02Klaas (aknaklaas)52,0063,44
17 02 02Klaas (pakettklaas)104,00126,88
17 02 03Plast
104,00126,88
17 03BITUUMENI TAOLISED SEGUD NING KIVISÖE- VÕI PÕLEVKIVITÕRV JA TÕRVASAADUSE
17 03 02Bituumeni taolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01104,00126,88
17 05PINNAS (S.H SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS), KIVID JA SÜVENDUSPINNAS
17 05 06Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 0590,00109,80
17 06ISOLATSIOONIMATERJALID JA ASBESTI SISALDAVAD EHITUSMATERJALID
17 06 01Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid80,0097,60
17 06 05Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid80,0097,60
17 08KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01104,00126,88
17 09MUU EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT
17 09 04Ehitus- ja lammutussegapraht69,0084,18
17 09 04Ehitus- ja lammutussegapraht * enne ladestamist vajavad järelsorteerimist165.00201,30
18 01INIMESE SÜNNITUSHOOLDEL NING HAIGUSTE DIAGNOOSIMISEL, RAVIMISEL VÕI ÄRAHOIDMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
19 03STABILISEERITUD/ TAHKESTATUD JÄÄTMED
19 03 05Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04104,00126,88
19 03 07Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06104,00126,88
19 08NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA REOVEEPUHASTUSJÄÄTMED
19 08 01Võrepraht96,00117,12
19 08 02Liivapüünisesete96,00117,12
19 08 05Olmereovee puhastussetted96,00117,12
19 12JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED, NT NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA SORTIMIS-, PURUSTAMIS-, KOKKUPRESSIMIS- VÕI GRANULEERIMISJÄÄTMED
19 12 01Paber ja kartong62,0075,64
19 12 04Plast ja kummi96,00117,12
19 12 05Klaas96,00117,12
19 12 09Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)96,00117,12
19 12 12Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodiga 19 12 11125,00152,50
20 01OLMEJÄÄTMETE HULGAST VÄLJANOPITUD VÕI LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED (VÄLJA ARVATUD ALAJAOTISES 15 01 NIMETATUD JÄÄTMED)
20 01 01Paber ja papp (kuiv ja puhas)TASUTATASUTA
20 01 01Paber ja papp (töötlemist vajav)
45,0054,90
20 01 01Jõupaber69,0084,18
20 01 08Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed75,0091,50
20 01 23Komplektsed elektroonikajäätmedTASUTATASUTA
20 01 23MKKülmikud mittekomplektsed või tööstuslik seade
300,00366,00
20 01 25Toiduõli ja-rasv500,00610,00
20 01 25-0Rasvapüüduri rasv305,00372,10
20 01 33*Patareid ja akud ning sorteerimata patarei- ja akukogumid
TASUTATASUTA
20 01 35*Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmedTASUTATASUTA
20 01 35*Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)300,00366,00
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud komplektsed elektri-ja elektroonikaseadmed
TASUTATASUTA
20 01 36MKElektri- ja elektroonikaseadmed, mittekomplektsed või tööstuslik seade
300,00372,10
20 01 38Puit, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 20 01 3735,0042,70
20 01 39Plastid104,00126,88
20 02AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED (S.H KALMISTUJÄÄTMED)
20 02 01Biolagunevad jäätmed69,0084,18
20 02 01Biolagunevad jäätmed (mitte komposteeruvas kotis)104,00126,88
20 02 01-KBiolagunevad jäätmed (oksad läbimõõduga kui 25 cm)30,0036,60
20 02 02Pinnas ja kivid69,0084,18
20 03MUUD OLMEJÄÄTMED
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed) sorteeritud 125,00152,50
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed) sorteerimata, võõristega* 185,00225,70
20 03 03Tänavapühkmed104,00126,88
20 03 07Suurjäätmed125,00152,50
20 03 98Prügi (segaolmejäätmete sortimisjäägid)125,00152,50
910jäätmejaama külastustasu miinimumhind 2,00
552laadimisabi estakaadil 2,002,44

* SELGITUS: Kõikide tavajäätmete vastuvõtul rakendatakse vastuvõtuhinda 255,70 €/tonn, kui tavajäätmed sisaldavad:

  • ohtlikke jäätmeid nt: asbest, aku(d), värv(id), lakid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, ravimid, süstlad, kemikaalid, kodukeemia, väetised, elavhõbeda (päevavalgus)lambid, patareid, ohtlikke aineid sisaldavad kondensaatorid, trafod, rasvad, õli(d), õlised pühkmed, õlifiltrid, õlijäätmed, õli sisaldavad anumad või agregaadid, ohtlikke aineid sisaldavat pinnast või setteid ohtlikke aineid sisaldavaid ehitus-lammutusjäätmeid jm Vabariigi Valitsuse määruses nr 102, “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu, välja toodud ohtlikud jäätmed”
  • vanarehve
  • elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid (n.külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad)
  • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid

* SELGITUS: Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) puhul rakendatakse vastuvõtuhinda 255,70 €/tonn, kui jäätmed sisaldavad muid ohtlikke jäätmeid (nt värvid, lakid, kemikaalid) või tavajäätmeid (ehitusjäätmed, tõrvapapp, olmejäätmed jne)

Ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri

Jäätme koodNimetusÜhikHind km-ta (€)Hind km-ga (€)
02 01 08*Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmedKg3,964,83
03 01 04*Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud jms.Kg0,750,92
03 02 05*Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseainedKg1,802,20
08 01 11*Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke jäätmeid sisaldavad värvi ja lakijäätmedKg0,780,95
Vedelad lahustipõhised värvid 200L või suuremas taarasKg0,881,07
08 03 12*Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmedKg0,851,04
08 04 09/11*Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusettedKg0,780,95
13 01 13*Muud hüdraulikaõlidKg0,550,67
13 02 08*Muud mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg0,550,67
13 07 03*Muud kütusedKg0,600,73
13 08 02*Muud emulsioonidKg0,600,73
15 01 10*Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendidKg0,750,92
15 02 02*Saastunud pühkmed, absorbendid, kaltsKg0,750,92
16 01 07*ÕlifiltridKg0,600,73
16 01 13*PidurivedelikudKg0,600,73
16 01 14*Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisidKg0,480,59
16 05 06*Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid sh laborikemikaalisegudKg3,964,83
16 06 01*PliiakudKgTASUTATASUTA
16 06 02*Ni-Cd akudKg5,056,16
16 07 08*Õli sisaldavad jäätmed/tavottKg0,580,71
17 05 03*Ohtlikke aineid sisaldavad kivi ja pinnasKg0,450,55
17 06 01*Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)Tonn80,0097,60
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)Tonn80,0097,60
18 01 03*Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaseltKg3,964,83
18 01 06*Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalidKg3,964,83
18 02 02*Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaseltKg3,964,83
20 01 13*LahustidKg1,181,44
20 01 14*HappedKg3,964,83
20 01 15*LeelisedKg3,964,83
20 01 15*Kasutatud tulekustutidKg2,022,46
20 01 17*FotokemikaalidKg3,964,83
20 01 19*PestitsiididKg3,964,83
20 01 21*Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmedKg54,0065,88
20 01 21*LuminestsentslambidKgTASUTATASUTA
20 01 21*Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasidKg54,0065,88
20 01 23*Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed) eraisikultTkTASUTATASUTA
20 01 23*Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed) ettevõtteltKg0,300,37
20 01 23*Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (mittekomplektsed)Tk12,5015,25
20 01 26*Õli ja rasvkg0,750,92
20 01 27*Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigudKg0,750,92
20 01 29*Ohtlikke aineid sisaldavad pesuainedKg0,750,92
20 01 29*Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained väiketaaras (1L ja väiksem)Kg1,952,38
20 01 33*Patareid ja akud ning sortimata patarei-ja akukogumid eraisikultKgTASUTATASUTA
20 01 35*Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (komplektsed)KgTASUTATASUTA
20 01 35*Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (komplektsed) eraisikTkTASUTATASUTA
20 01 35*Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)Kg0,300,37
20 01 98*Sortimata ravimikogumidKg3,964,83
920Ohtliku jäätme (võõristega) sorteerimistasuKg2,002,44

Lisateenuste hinnakiri

TeenusÜhikHind km-ta (€)Hind km-ga (€)
Kaalumisteenus (ülesõit)kord7,509,15
Veoteenus - läbisõit haagisetakm1,601,95
Veoteenus - läbisõit haagisegakm1,802,19
Konteineri ümberpaigutamine kliendi tellimusel kord20,0024,40
Tühisõitkord20,0024,40
Veoteenus - väikeauto teenus Pärnu linnas (lisandub laadimine)*kord32,0039,04
Laadimine (käsitsi)tund 28,0034,16
Laadimisabi jäätmejaamas estakaadil (hetkeline abi, nt diivani tõstmisel vms)kord1,642,00
Tõstuki- ja laadimisteenustund 58,0070,76
Ootetund (0,5 tunnise täpsusega)tund20,0024,40
Dokumentide hävitamine pressimise teel (kuni 100 kg)kord54,0065,88
Plastkonteinerite süvapesu (kuni 800l)tk20,0024,40
Sorteerimis-ja pressimisteenus (kaubapalliks)hind kokkuleppel
Puidu purustamise teenushind kokkuleppel
Territooriumi koristamine peremeheta jäätmetesthind kokkuleppel
* Väikeauto veoteenusele lisandub läbisõit 1,00 eur/+km  linnapiirist iga läbitud kilomeeter
* kõikide lisateenuste kasutamise hinnad arvestatakse 0,5 tunni täpsusega

Liigiti kogutud jäätmete kokkuostuhinnad Paikre sorteerimisjaamas