Hinnakiri


OÜ Paikre sorteerimisjaama jäätmete vastuvõtu hinnakiri alates 01.01.2020

NimetusÜhikHind km-ta (€)Hind km-ga (€)
OlmejäätmedTonn90,00108,00
Vanarehvid (sõiduauto) Tonn300,00360,00
Vanarehvid (traktor) Tonn350,00420,00
EhitusjäätmedTonn90,00108,00
PuitTonn33,4540,14
Biolagunevad jäätmedTonn40,0048,00
Plastijäätmed (k.a. penoplast, segapakend, bigbag, kanister)Tonn77,5093,00
Elektroonikajäätmed (komplektsed)TonnTASUTATASUTA
Külmkapid (mittekomplektsed)Tükk12,5015,00
Telerid ja monitorid (mittekomplektsed)Tükk10,0012,00
Vana mööbelTonn90,00108,00
Põllumajandusplastid - silokile võrkTonn75,0090,00
Põllumajandusplastid - liigiti sorteeritud silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöörTonn75,0090,00
Põllumajandusplastid- liigiti sorteerimata silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöörTonn165,00198,00
Puhtad ja kuivad paberi- ja papijäätmedTonnTASUTATASUTA

OÜ Paikres – jäätmete vastuvõtuhinnakiri alates 01.01.2020

Jäätme koodNimetusHind km-ta (€/t)Hind km-ga (€/t)
02 01PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL TEKKINUD JÄÄTMED
02 01 04Plastijäätmed (va. pakend) taaskasutamise võimalusega75,0090,00
02 01 07Metsamajandusjäätmed62,0074,40
02 02LIHA, KALA JA MUUDE TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
02 02 02Loomsete kudede jäätmed62,0074,40
02 02 03Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid62,0074,40
03 01PUIDU TÖÖTLEMISE NING PLAATIDE JA MÖÖBLI TOOTMISE JÄÄTMED
03 01 01Puukoore jäätmed taaskasutamise võimalusega8,8410,61
03 01 01Puukoore jäätmed62,0074,40
03 01 05Saepuru taaskasutamise võimalusega8,8410,61
03 01 05Saepuru62,0074,40
04 01TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED
04 02 21Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed119,00142,80
04 02 22Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed119,00142,80
10 01JÕUJAAMADES JA MUUDES PÕLETUSSEADMETES TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)
10 01 01Koldetuhk62,0074,40
10 01 03Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk62,0074,40
15 01PAKENDID (S.H LAHUS KOGUTUD OLMEPAKENDIJÄÄTMED) VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA
15 01 01Paber- ja kartongpakendTASUTATASUTA
15 01 02Plastpakendid ( läbipaistev puhas kile)TASUTATASUTA
15 01 02Plastpakendid (penoplast)77,5093,00
15 01 03Puitpakendid20,0024,00
15 01 03Puitpakendid (alused vineerist)45,0054,00
15 01 06Segapakendid62,0074,40
15 01 06-1Segapakendid (muude jäätmete sisaldusega)62,0074,40
15 01 07KlaaspakendidTASUTATASUTA
16 01ROMUSÕIDUKID MITMESUGUSTEST LIIKLUSVALDKONDADEST (S.H LIIKURMASINAD) NING ROMUSÕIDUKITE LAMMUTAMISEL JA SÕIDUKIHOOLDUSEL TEKKINUD JÄÄTMED
16 01 03Vanarehvid sh autorehvid300,00360,00
16 01 03Vanarehvid sh traktorirehvid350,00420,00
16 01 19Plast (autoplast)77,5093,00
16 01 19Plast (autoplast)77,5093,00
16 01 20Klaas (autoklaas) 77,5093,00
16 01 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed77,5093,00
16 03PRAAKTOOTEPARTIID JA KASUTAMATA TOOTED
16 03 04Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03119,00142,80
16 03 06Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05119,00142,80
17 01BETOON, TELLISED, PLAADID JA KERAAMIKATOOTED
17 01 01Betoon8,8410,61
17 01 01Betoon (raudbetoon)17,6821,22
17 01 02Tellised8,8410,61
17 01 03Plaadid ja keraamikatooted8,8410,61
17 01 07Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 068,8410,61
17 02PUIT JA PLAST
17 02 01Puit (immutamata ja värvimata puit) taaskasutamise võimalusega22,3226,78
17 02 01Puit (töödeldud)62,0074,40
17 02 02Klaas (aknaklaas)22,3223,78
17 02 03Plast, taaskasutuse võimalusega
22,3223,78
17 02 03Plast
77,5093,00
17 03BITUUMENITAOLISED SEGUD NING KIVISÖE- VÕI PÕLEVKIVITÕRV JA TÕRVASAADUSE
17 03 02Bituumeni taolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 0177,5093,00
17 05PINNAS (S.H SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS), KIVID JA SÜVENDUSPINNAS
17 05 06Süvenduspinnas, taaskasutuse võimalusega22,3226,78
17 05 06Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 0577,5093,00
17 06ISOLATSIOONIMATERJALID JA ASBESTI SISALDAVAD EHITUSMATERJALID
17 06 01Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid67,5081,00
17 06 05Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid67,5081,00
17 08KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 0177,5093,00
17 09MUU EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT
17 09 04Ehitus- ja lammutussegapraht65,1078,12
17 09 04Mugavusteenus (ehitus- ja lammutussegapraht)119,00142,80
17 09 04Ehitus- ja lammutussegapraht * enne ladestamist vajavad järelsorteerimist165.00198.00
18 01INIMESE SÜNNITUSHOOLDEL NING HAIGUSTE DIAGNOOSIMISEL, RAVIMISEL VÕI ÄRAHOIDMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
18 01 02Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)77,5093,00
19 03STABILISEERITUD/ TAHKESTATUD JÄÄTMED
19 03 05Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 0477,5093,00
19 03 07Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 0677,5093,00
19 08NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA REOVEEPUHASTUSJÄÄTMED
19 08 05Olmereovee puhastussetted77,5093,00
19 12JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED, NT NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA SORTIMIS-, PURUSTAMIS-, KOKKUPRESSIMIS- VÕI GRANULEERIMISJÄÄTMED VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA
19 12 01Paber ja kartong45,0054,00
19 12 04Plast ja kummi75,0090,00
19 12 05Klaas75,0090,00
19 12 12Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodiga 19 12 1180,0096,00
20 01OLMEJÄÄTMETE HULGAST VÄLJANOPITUD VÕI LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED (VÄLJA ARVATUD ALAJAOTISES 15 01 NIMETATUD JÄÄTMED) VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA
20 01 01Paber ja pappTASUTATASUTA
20 01 02Klaas (aknaklaas)22,3226,78
20 01 08Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed62,0074,40
20 01 10Rõivad62,0074,40
20 01 11Tekstiil62,0074,40
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35.TASUTATASUTA
20 01 38Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 (töötlemata)20,0024,00
20 01 38Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 (tüved)45,0054,00
20 01 39Plastid22,3226,78
20 01 40MetallidTASUTATASUTA
20 02AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED (S.H KALMISTUJÄÄTMED)
20 02 01Biolagunevad jäätmed (komposteeruvas kotis)30,0036,00
20 02 01Biolagunevad jäätmed (mitte komposteeruvas kotis)62,0074,40
20 02 01Kalmistu jäätmed (puhtad)30,0036,00
20 02 01Kalmistu jäätmed (plasti jm. võõristega)62,0074,40
20 02 02Pinnas ja kivid22,3226,78
20 03MUUD OLMEJÄÄTMED
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed) sorteeritud (töödeldud)77,5093,00
20 03 01Mugavusteenus (sorteeritud segaolmejäätmed)119,00142,80
20 03 01Mugavusteenus (sadulautodega jäätmete toomine ladestusalale)90,00108,00
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed) sorteerimata* enne ladestamist vajavad järelsorteerimist165,00198,00
20 03 07Suurjäätmed77,5093,00
20 03 98Prügi (segaolmejäätmete sortimisjäägid)77,5093,00

* SELGITUS: Kõikide tavajäätmete vastuvõtul rakendatakse vastuvõtuhinda 198,00 €/tonn, kui tavajäätmed sisaldavad:

  • ohtlikke jäätmeid nt: asbest, aku(d), värv(id), lakid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, ravimid, süstlad, kemikaalid, kodukeemia, väetised, elavhõbeda (päevavalgus)lambid, patareid, ohtlikke aineid sisaldavad kondensaatorid, trafod, rasvad, õli(d), õlised pühkmed, õlifiltrid, õlijäätmed, õli sisaldavad anumad või agregaadid, ohtlikke aineid sisaldavat pinnast või setteid ohtlikke aineid sisaldavaid ehitus-lammutusjäätmeid jm Vabariigi Valitsuse määruses nr 102, “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu, välja toodud ohtlikud jäätmed”
  • vanarehve
  • elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid (n.külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad)
  • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid

* SELGITUS: Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) puhul rakendatakse vastuvõtuhinda 186,88 €/tonn, kui jäätmed sisaldavad muid ohtlikke jäätmeid (nt värvid, lakid, kemikaalid) või tavajäätmeid (ehitusjäätmed, tõrvapapp, olmejäätmed jne)

Ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri

Jäätme koodNimetusÜhikHind km-ta (€)Hind km-ga (€)
02 01 08*Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmedKg3,524,22
03 01 04*Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud jms.Kg0,670,80
03 02 05*Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseainedKg0,550,66
04 02 14*Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmedKg0,140,17
08 01 11*Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke jäätmeid sisaldavad värvi ja lakijäätmedKg0,550,66
08 03 12*Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmedKg0,600,72
08 04 15*Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineidKg0,550,66
13 02 05*Mineraalipõhised kloorimata mootori-, käigukatsi- ja määrdeõlidKg0,140,17
13 02 06*Sünteetilised mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg0,250,30
13 02 08*Muud mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg0,250,30
13 07 03*Muud kütusedKg0,250,30
13 08 02*Muud emulsioonidKg0,490,59
15 01 10*Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendidKg0,490,59
15 02 02*Saastunud pühkmed, absorbendid, kaltsKg0,670,80
16 01 07*ÕlifiltridKg0,600,72
16 01 13*PidurivedelikudKg0,450,54
16 01 14*AntifriisKg0,450,54
16 05 06*Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalidKg3,524,22
16 06 01*PliiakudKgTASUTATASUTA
16 06 02*Ni-Cd akudKg1,201,44
16 06 06*Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüütKg1,201,44
17 02 04*Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plastKg0,210,25
17 05 03*Ohtlikke aineid sisaldavad kivi ja pinnasKg0,450,54
17 06 01*Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)Tonn67,5081,00
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)Tonn67,5081,00
18 01 03*Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaseltKg3,524,22
18 01 06*Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalidKg3,524,22
20 01 13*LahustidKg0,550,66
20 01 14*HappedKg3,524,22
20 01 14*LämmastikhapeKg3,524,22
20 01 15*LeelisedKg3,524,22
20 01 15*Kasutatud tulekustutidTk2,112,53
20 01 17*FotokemikaalidKg3,524,22
20 01 19*PestitsiididKg3,524,22
20 01 21*Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmedKg40,4248,51
20 01 21*LuminestsentslambidKgTASUTATASUTA
20 01 21*Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasidTk0,490,59
20 01 23*Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed)KgTASUTATASUTA
20 01 23*Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (mittekomplektsed)Tk12,5015,00
20 01 35*Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (komplektsed)TonnTASUTATASUTA
20 01 35*Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)kg0,140,17
20 01 26*Toiduõli ja rasvKg0,250,30
20 01 27*Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigudKg0,600,72
20 01 29*Ohtlikke aineid sisaldavad pesuainedKg0,560,67
20 01 33*Patareid ja akud ning sortimata patarei-ja akukogumidKgTASUTATASUTA
20 01 98*Sortimata ravimikogumidKg2,462,95

Lisateenuste hinnakiri

TeenusÜhikHind km-ta (€)Hind km-ga (€)
Kaalumisteenus (ülesõit)kord5,006,00
Veoteenus - läbisõit haagisetakm1,501,80
Veoteenus - läbisõit haagisegakm1,802,16
Konteineri ümberpaigutamine kliendi tellimusel kord15,0018,00
Tühisõitkord15,0018,00
Veoteenus - väikeauto teenus Pärnu linnas (lisandub laadimine)*kord22,0026,40
Veoteenus - väikeauto teenus Pärnu linnast väljas (lisandub laadimine)*kord22,0026,40
Laadimine (käsitsi)tund 20,0024,00
Tõstuki- ja laadimisteenustund 41,0049,20
Ootetund (0,5 tunnise täpsusega)tund16,0019,20
Plastkonteinerite süvapesu (kuni 800l)tk25,0030,00
Sorteerimis-ja pressimisteenus (kaubapalliks)hind kokkuleppel
Puidu purustamise teenushind kokkuleppel
Territooriumi koristamine peremeheta jäätmetesthind kokkuleppel
* Väikeauto veoteenusele lisandub läbisõit 1,00 eur/+km  linnapiirist iga läbitud kilomeeter
* kõikide lisateenuste kasutamise hinnad arvestatakse 0,5 tunni täpsusega

Liigiti kogutud jäätmete kokkuostuhinnad Paikre sorteerimisjaamas