Tere tulemast Paikre kodulehele!

Hinnakirjad

Sorteerimisjaam

OÜ Paikre sorteerimisjaama jäätmete 
vastuvõtu hinnakiri alates 10.11.2017

Nimetus Hind 
km-ta
 Eur/t Hind 
km-ga
 Eur/t
Segapakend Tonn TASUTA TASUTA
Järelsortimist vajavad üheliigilised jäätmed Tonn 62.00 74.40
Järelsortimist vajavad eriliigilised jäätmed Tonn 62.00 74.40
Olmejäätmed Tonn 88,42 106,10
Vanarehvid (sõiduauto) Tonn 250.00 300.00
Vanarehvid (traktor) Tonn 350.00 420.00
Ehitusjäätmed Tonn 88,42 106,10
Puit Tonn 33,45 40,14
Biolagunevad jäätmed Tonn 33,45 40,14
Plastijäätmed (v.a. plastpakendid) Tonn 74.40 74.40
Plastijäätmed (penoplast) Tonn 62.00 74.40
Elektroonikajäätmed (komplektsed) Tonn TASUTA TASUTA
Külmkapid (mittekomplektsed) Tükk 9.33 11.20
Telerid ja monitorid (mittekomplektsed) Kg 0.07 0.08
Vana mööbel Tonn 87.48 104.98
Põllumajandusplastid - silokile võrk Tonn 35.00 42.00
Põllumajandusplastid Tonn 10.00 12.00

Prügila

OÜ Paikre prügilas 

jäätmete vastuvõtu
hinnakiri alates 11.07.2017

02 01
PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL TEKKINUD JÄÄTMED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
02 01 04 Plastijäätmed (va. pakend) 58,95 70,74
02 01 07 Metsamajandusjäätmed 58,95 70,74

02 02
LIHA, KALA JA MUUDE TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

     
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed 58,95 70,74
02 02 03Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid58,9570,74

03 01
PUIDU TÖÖTLEMISE NING PLAATIDE JA MÖÖBLI TOOTMISE JÄÄTMED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
03 01 01 Puukoore jäätmed taaskasutamise võimalusega 8,84 10,61
03 01 01 Puukoore jäätmed 58,95 70,74
03 01 05 Saepuru taaskasutamise võimalusega 8,84 10,61
03 01 05 Saepuru 58,95 70,74

04 01
TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
04 02 21 Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed 119,00 142,80
04 02 22 Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed 119,00 142,80

10 01
Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
10 01 01 Koldetuhk 58,95 70,74

15 01
PAKENDID (S.H LAHUS KOGUTUD OLMEPAKENDIJÄÄTMED)   VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
15 01 01 Paber- ja kartongpakend TASUTA
15 01 02 Plastpakendid Tasuta
15 01 02 Plastpakendid (penoplast) 62,00 75,40
15 01 03 Puitpakendid 20,00 24,00
15 01 06 Segapakendid TASUTA
15 01 06-1 Segapakendid (muude jäätmete sisaldusega) 62.00 74,40
15 01 07 Klaaspakendid TASUTA

16 01
ROMUSÕIDUKID MITMESUGUSTEST LIIKLUSVALDKONDADEST (S.H LIIKURMASINAD) NING ROMUSÕIDUKITE LAMMUTAMISEL JA SÕIDUKIHOOLDUSEL TEKKINUD JÄÄTMED 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
16 01 03 Vanarehvid sh autorehvid 250,00 300,00
16 01 03 Vanarehvid sh traktorirehvid 350,00 420,00
16 01 19 Plast (autoplast) 62.00 74,40
16 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 65,34 78,41

16 03
PRAAKTOOTEPARTIID JA KASUTAMATA TOOTED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 119,00 142,80
16 03 06 Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05 119,00 142,80

17 01
BETOON, TELLISED, PLAADID JA KERAAMIKATOOTED 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 01 01 Betoon 8,84 10,61
17 01 01 Betoon (raudbetoon) 17,68 21,22
17 01 02 Tellised 8,84 10,61
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted 8,84 10,61

17 02
PUIT, KLAAS JA PLAST 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 02 01 Puit (immutamata ja värvimata puit) taaskasutamise võimalusega 20,00 24,00
17 02 01 Puit (töödeldud) 58,95 70,74

17 03
BITUUMENITAOLISED SEGUD NING KIVISÖE- VÕI PÕLEVKIVITÕRV JA TÕRVASAADUSE 

   
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 03 02 Bituumeni taolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01 58,9570,74

17 05
PINNAS (S.H SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS), KIVID JA SÜVENDUSPINNAS  

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05 65,34 78,41

17 06
ISOLATSIOONIMATERJALID JA ASBESTI SISALDAVAD EHITUSMATERJALID 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 06 01 Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 53,00 63,60
17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 53,00 63,60

17 08
KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID    

     
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 08 02  Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 0162,0074,40

17 09
MUU EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT    

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht 62,00 74,40
17 09 04 Mugavusteenus (ehitus- ja lammutussegapraht) 74,40 89,28
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht * enne ladestamist vajavad järelsorteerimist 155.73 186.88  

18 01
INIMESE SÜNNITUSHOOLDEL NING HAIGUSTE DIAGNOOSIMISEL, RAVIMISEL VÕI ÄRAHOIDMISEL TEKKINUD JÄÄTMED    

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
18 01 02 Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed) 65,34 78,41

19 03
STABILISEERITUD/ TAHKESTATUD JÄÄTMED 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
19 03 05 Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04 65,34 78,41
19 03 07 Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06 65,34 78,41

19 08
NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA REOVEEPUHASTUSJÄÄTMED 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
19 08 05 Olmereovee puhastussetted 65,34 78,41

19 12
JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED, NT NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA SORTIMIS-, PURUSTAMIS-, KOKKUPRESSIMIS- VÕI GRANULEERIMISJÄÄTMED      VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA 
 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
19 12 01 Paber ja kartong 22,32 26,78
19 12 04 Plast ja kummi 58,95 70,74
19 12 05 Klaas 58,95 70,74
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodiga 19 12 11 58,95 70,74

20 01
OLMEJÄÄTMETE HULGAST VÄLJANOPITUD VÕI LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED (VÄLJA ARVATUD ALAJAOTISES 15 01 NIMETATUD JÄÄTMED)      VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
20 01 01 Paber ja papp TASUTA
20 01 02 Klaas (aknaklaas) 22,32 26,78
20 01 08 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed 58,95 70,74
20 01 10 Rõivad 58,95 70,74
20 01 11 Tekstiil 58,95 70,74
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35. VAATA LISAINFOT TASUTA
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 (töötlemata) 20,00 24,00
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 (tüved) 45,00 54,00
20 01 39 Plastid 22,32 26,78
20 01 40 Metallid TASUTA TASUTA

20 02
AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED (S.H KALMISTUJÄÄTMED)  

     
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
20 02 01 Biolagunevad jäätmed 30,00 36,00
20 02 01 Kalmistu jäätmed (puhtad) 30,00 36,00
20 02 02 Pinnas ja kivid8,8410,61

20 03
MUUD OLMEJÄÄTMED  

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) sorteeritud (töödeldud) 62,00 74,40
20 03 01 Mugavusteenus (sorteeritud segaolmejäätmed) 74,40 89,28
20 03 01 Mugavusteenus (sadulautodega jäätmete toomine ladestusalale) 88,42 106,10
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) sorteerimata* enne ladestamist vajavad järelsorteerimist 155,73 186,88
20 03 07 Suurjäätmed 65,34 78,41
20 03 98 Prügi (segaolmejäätmete sortimisjäägid) 65,34 78,41

* SELGITUS: Kõikide tavajäätmete vastuvõtul rakendatakse vastuvõtuhinda 186,88 €/tonn, kui tavajäätmed sisaldavad:


a) ohtlikke jäätmeid nt: asbest, aku(d), värv(id), lakid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, ravimid, süstlad, kemikaalid, kodukeemia, väetised, elavhõbeda (päevavalgus)lambid, patareid, ohtlikke aineid sisaldavad kondensaatorid, trafod, rasvad, õli(d), õlised pühkmed, õlifiltrid, õlijäätmed, õli sisaldavad anumad või agregaadid, ohtlikke aineid sisaldavat pinnast või setteid ohtlikke aineid sisaldavaid ehitus-lammutusjäätmeid jm Vabariigi Valitsuse määruses nr 102, "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu, välja toodud ohtlikud jäätmed"


b) vanarehve


c) elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid (n.külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad)


d) biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid


* SELGITUS: Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) puhul rakendatakse vastuvõtuhinda 186,88 €/tonn, kui jäätmed sisaldavad muid ohtlikke jäätmeid (nt värvid, lakid, kemikaalid) või tavajäätmeid (ehitusjäätmed, tõrvapapp, olmejäätmed jne)


Ohtlikud jäätmed

Ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri

                                                                                                                                                                                                                                        
Kood Nimetus Mõõtühik   Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
02 01 08* Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed Kg 3,52 4,22
03 01 04* Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud jmsKg 0,56 0,67
03 01 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseainedKg 0,45   0,54
04 02 14* Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmedKg 0,14   0,17
08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke jäätmeid sisaldavad värvi ja lakijäätmedKg 0,28  0,34
08 03 12* Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmedKg 0,49  0,59
08 04 
15* Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineidKg 0,210,25
13 02 05* Mineraalipõhised kloorimata mootori-, käigukatsi- ja määrdeõlidKg 0,140,17
13 02 06* Sünteetilised mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg 0,200,24
13 02 08* Muud mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg 0,200,24
13 07 03* Muud kütusedKg 0,14  0,17
13 08 02* Muud emulsioonidKg 0,45  0,54
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendidKg 0,49 0,59
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbendid, kaltsKg 0,56   0,67
16 01 07* ÕlifiltridKg  0,49  0,59
16 01 13* PidurivedelikudKg0,290,35
16 01 14* AntifriisKg0,260,31
16 05 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalidKg3,52  4,22
16 06 01* PliiakudKg TASUTA TASUTA
16 06 02* Ni-Cd akudKg0,56 0,67
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüütKg0,210,25
17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plastKg0,210,25
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivi ja pinnasKg0,450,54
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)T 53,0063,60
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)T 53,0063,60
18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaseltKg 2,81  3,37
18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalidKg 3,52 4,22
20 01 13* LahustidKg 0,35 0,42
20 01 14* HappedKg 3,52  4,22
20 01 14* LämmastikhapeKg 0,91  1,10
20 01 15* LeelisedKg 3,52 4,22
20 01 15* Kasutatud tulekustutidTk  2,112,53
20 01 17* FotokemikaalidKg 3,52  4,22
20 01 19* PestitsiididKg 3,524,22
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmedKg 40,42  48,51
20 01 21* LuminestsentslambidKg TASUTA TASUTA
20 01 21* Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasidTk 0,450,54
20 01 23* Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed)KgTASUTATASUTA
21 01 23* Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (mittekomplektsed)Tk  9,33   11,20
20 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (komplektsed)T TASUTATASUTA
21 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)KG  0,070,08
21 01 26* Toiduõli ja rasvKG  0,140,17
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigudKg 0,49    0,59
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuainedKg 0,42   0,51
20 01 33* Patareid ja akud ning sortimata patarei-ja akukogumidKg TASUTATASUTA
20 01 98* Sortimata ravimikogumidKg  2,46  2,95

Teenuste kokkuost

Liigiti kogutud jäätmete kokkuostu hinnakiri

.

1. Liigiti kogutud jäätmete kokkuostuhinnad Paikre sorteerimisjaamas:

                      
MATERJALÜHIKHIND 
EUR*SELGITUS
Paber  Tonn  12,00 Ajakirjad, ajalehed, reklaamlehed, raamatud (ilma kõvade kaanteta) jms.
Papp  Tonn  36,00 Ilma kile ja muude lisanditeta
Värvitu kile  Tonn  48,00 Pakkekile ja kilekotid tähistusega PE4 ja PE2 
Ei Sobi leivakotid, triiksärkide pakkimiseks kasutatavad kotid ja ka muu kile millel pole vastavat tähistust
Silokile  Tonn  10,00 Põllumajandusplastid (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör)

  * Hinnad sisaldavad käibemaksu   

 


Info ja abimaterjalid

Elanikelt ohtlike jäätmete vastuvõtu eeskiri ja piirkogused

Ohtlikke jäätmeid võetakse eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt vastu vastavalt kehtivale OÜ Paikre ohtlike jäätmete hinnakirjale.
Eraisikust jäätmete üleandja, kellel on sissekirjutus ühes järgnevas omavalitsuses, võetakse piirkoguse alusel TASUTA vastu järgnevaid ohtlikke jäätmeid:


Jäätmete nimetus Pärnu linn, Sauga vald, Sindi linn, Audru vald, Halinga vald, Tori vald, Are vald, Varbla vald, Saarde vald, Surju vald, Tahkuranna vald, Tõstamaa vald, Koonga vald Paikuse vald
Pliiakud puudub puudub
Patareid 10 kg 2 kg
Elavhõbedalambid puudub puudub
Ravimid, süstlad 5 kg 1 kg
Värvid, lakid, liimid, lahustid 20 kg 20 kg
Õlijäätmed 20 kg 5 kg
Õlifiltrid 5 kg 2 kg
Kemikaalid, väetised 10 kg 10 kg

Ohtlike jäätmetega ümberkäimise reeglid:

• Ohtlikud jäätmed antakse võimaluse korral üle originaalpakendis.
• Veendu, et pakend on tihedalt suletud ja ei leki.
• Jäätmed paigutatakse ohtlike jäätmete lattu vastavasse kogumistaarasse.
• Erinevaid jäätmete liike ei tohi omavahel segada.
• Ohtlike jäätmete vastuvõtualal ja laos on keelatud suitsetada ja kasutada lahtist tuld.


Kõigi kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete vastvõtu korraldust puudutavate küsimuste kohta saab teavet OÜ´st Paikre. Info telefonil: 445 5754Teenuse osutamise lepingu tüüptingimused

PAIKRE OÜ Teenuse osutamise lepingu tüüptingimused
Üldsätted
Lepingupooled juhinduvad lepingu täitmisel Jäätmeseadusest, omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Juhul, kui lepingus ja/või selle lisades on vasturääkivusi kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktidega, siis juhinduvad Pooled kehtivatest õigusaktidest.
Töövõtja kohustuste hulka ei kuulu väljapoole konteinereid ladustatud jäätmete laadimine ega äravedu, kui lepingu lisas pole kokkulepitud teisiti.
Kumbki lepingu Pooltest ei vastuta teise Poole poolt lepingu objektiga seoses kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise osas.

Töövõtja kohustub:
Võtma Tellijalt üle tekkinud jäätmeid vastavalt OÜ Paikre keskkonnakompleksloas, jäätmeloas ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsis toodud tingimustel, kogustes ning nomenklatuuris.
Paigutama Tellijale renditava konteineri jäätmete kogumiseks kokkulepitud aadressil ja koguses ning välja vahetama kasutamiskõlbmatu konteineri.
Ära vedama lepingutingimuste kohaselt konteinerisse kogutud jäätmed vastavalt väljaveo graafikule või igakordsele tellimisele telefoni või e-posti teel (täpsustatakse lepingu lisas).
Täitma jäätmete äraveo tellimuse hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
Teavitama Tellijat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest, lepingu peatamisest või ühepoolsest lõpetamisest.

Töövõtjal on õigus:
Teha põhjendatud ettepanekuid lepinguga kehtestatud tööde ja teenuste hindade muutmiseks. Peatada lepingu täitmine, kui Tellija on arvete tasumisega viivitanud üle 10 (kümne) tööpäeva või jätnud täitmata muud lepingujärgsed kohustused.
Vahetada välja Tellija juures olev konteiner teist tüüpi konteineri vastu, teatades sellest Tellijale 2 (kaks) päeva ette. Jätta lepingujärgne kohustus täitmata, kui Töövõtjast mitteolenevatel põhjustel on kohustuse täitmine võimatu.
Esitada Tellijale vastavalt OÜ Paikre kodulehel toodud hinnakirjale arve tühisõidu eest, kui Tellija süül on osutunud konteineri tühjendamine võimatuks ja sellest ei ole eelnevalt Töövõtjat informeeritud.
Rakendada eritariife konteinerisse paigutatud, kuid lepingus ja/või selle lisades nimetamata jäätmeliikide käitlemisel.

Tellija kohustub:
Teavitama koheselt Töövõtjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingu täitmist mittevõimaldavatest asjaoludest. Tagama jäätmeveoki takistamatu juurdepääsu konteinerite vahetusse lähedusse ja hoidma töötsooni konteinerite ees puhtana nii, et oleks võimalik laadimistööde teostamine. Samuti tagama ratastega metallkonteinerite paiknemise kõvakattega (asfalt, betoon vms.) alusel nii, et oleks võimalik konteinereid veokile tõsta.

Kasutama konteinerit vaid selleks ettenähtud jäätmete kogumiseks ning kandma vastutust selle eest, et konteinerisse ei pandaks lepingus ja/või selle lisades nimetamata jäätmeid, seal hulgas:
- ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, trafod, rasvad, õlid, õlised pühkmed, õlifiltrid, õli sisaldavad anumad või agregaadid, värvi- ja lakijäägid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, kondensaatorid ja pinnas, elavhõbedalambid, ravimid, süstlad, kodukeemia, väetised, pestitsiidid, ohtlikke aineid sisaldavad ehitus- ja lammutusjäätmed ( näit. asbesti sisaldavad tooted sh eterniit);
- vanarehve;
- elektri- elektroonikaseadmeid ning nende osi (külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad jne)
- biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid;
- konteineri tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või esemeid (toksilised ja plahvatusohtlikud ained, rasked metallesemed, kustutamata tuhk ja šlakk, vedelad jäätmed jms).

Täitma konteinerit lepingus ette nähtud jäätmeliikidega maksimaalselt konteineri külje kõrguse piirini. Ülemääraselt täitunud konteineris olevate jäätmete ümberpaigutamisel lisandub Töövõtja hinnakirja järgne tõstuki- ja laadimisteenus.

Mitte sõlmima lepingu järgi Töövõtjalt renditud konteinerite tühjendamislepinguid teiste ettevõtetega.
Hüvitama renditud konteineri kadumisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel tekitatud kahju konteineri maksumuse ulatuses vastavalt lisas 1 toodud konteineri väärtusele. Iga juhtumi kohta sõlmitakse kirjalik, Poolte poolt allkirjastatud akt.

Juhul, kui Tellija asukoht, kuhu konteiner tuleb paigaldada, on sõidukite liikluspiirangu vms piirangu tsoonis, mis vajab eelnevalt kohaliku omavalitsuse või muu ameti kooskõlastust/luba või naaberkinnistu omaniku luba, kohustub Tellija tagama vajaliku kooskõlastuse/loa olemasolu ning edastama selle Töövõtjale. Vastava loa puudumisel on Töövõtjal õigus keelduda konteineri(te) paigaldamisest.

Tellijal on õigus:
Rentida Töövõtjalt jäätmete liigiti kogumiseks sobilikke ja vastavalt tähistatud konteinereid. Rentimise tingimustes lepitakse kokku lepingu lisas.
Esitada Töövõtjale pretensioone lepingujärgsete kohustuste mitte täitmisel või puudustega täitmisel (3) kolme tööpäeva jooksul puuduse avastamisest.
Nõuda Töövõtjalt lepingukohustuste täitmata jätmisest tulenevale kahjude hüvitamist, kui Töövõtja on korduvalt eiranud lepingutingimusi

Arveldused
Lepingupool esitab eelmisel kuul reaalselt osutatud teenuste või kogutud jäätmete eest arve üks kord kuus vastavalt lisas kehtestatud hinnakirjale.
Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt ettemaksu enne kokkulepitud teenuse osutamist.
Lepinguga määratud maksetähtaja rikkumise korral on arve esitajal õigus nõuda maksjalt viivist 0,15 % tasumisele kuuluvast summast päevas iga viivitatud päeva eest.
Lisakohustuste eest, mida tehakse Tellija kirjalikul nõudmisel või mille tegemise vajadust aktsepteerivad Pooled lepingu mõlemapoolselt allkirjastatud lisas, tasub Tellija.

Lepingu kehtivus
Leping lõpeb, kui üks Lepingupool osutub maksejõuetuks või Poole suhtes kuulutatakse välja pankrot.
Lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamine toimub Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras. Lõppsätted
Lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvi 29 sätetest.
Lepingu täitmise, muutmise, täiendamise ja lõpetamisega seotud lahkarvamused lepingu Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui Pooltevahelist lahkarvamust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Pooltevaheline vaidlus Pärnu Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide ja lepingu alusel.
Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.


Jäätmekäitlusalased infoleheküljed

Igale loodusest hoolivale inimesele on selge, et keskkonna hoidmiseks on jäätmekäitlus tänase tarbimise ja prügitekitamise juures väga oluline tegevus. Jäätmekäitluse reguleerimiseks on välja antud mitmeid riiklikke ja kohalikke õigusakte. Riiklikult on paika pandud jäätmete liigid, nende käitlemise nõuded ning jäätmekäitluse osapoolte üldised kohustused. Kohaliku omavalitsuse tasandil pannakse jäätmekavade ja jäätmehoolduseeskirjadega paika konkreetsemad juhised elanikele, ettevõtetele ja asutustele, kes valdkonnaga tahes-tahtmata paratamatult kokku puutuvad.

Täpsemad ülevaated erinevatest jäätmealastest õigusaktidest, ülevaadetest, uuringutest jne saab järgmistelt linkidelt:
Kõik vajalik jäätmekäitlusest - Kliki siia!
Jäätmealased õigusaktid- Kliki siia!
Jäätmete alased uuringud - Kliki siia!
Eesti jäätmekäitluse ülevaated – Kliki siia!

Pärnu linna jäätmealased õigusaktid - Kliki siia!
Paikuse valla jäätmealased õigusaktid - Kliki siia!


Paikre projektid


Projekt: Heakorra ja keskkonna info- ja õpitoad suurüritustel

MTÜ Pärnumaa jäätmehoolduse ja heakorra keskus koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega osales heakorra ja keskkonnaalaste info- ja õpitubadega Pärnu suurüritustel, kus tutvustati elanikele ehk jäätmetekitajatele jäätmekäituse hetkeolukorda ning kehtivaid õigusnorme.

Projekti kestus 07.03.2016a- 20.11.2017a.

img

Projekt: Kasutuskõlblike materjalide kogumispunkti rajamine Paikre OÜ territooriumile

OÜ Paikre koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega rajas Paikre Oü territooriumile kasutuskõlblike kogumispunkti, et edendada kasutuskõlblike jäätmete ringlusse suunamist. Projekt valmis: september, 2016

Projekt: Vares tuleb külla

OÜ Paikre koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega korraldas Pärnumaa haridusasutustes projekti „Vares tuleb külla“.

Projekti käigus külastas Paikre logona tuntuks saanud Vares Pärnu ja Pärnumaa koole, lasteaedu ning õpetas seal lastele läbi mängulise koolituste jäätmekäitluse põhitõdesid.

Projekti kestus juuli 2015a kuni 31. juuli 2016.


img

Projekti käigus valminud töölehti võimalik alla laadida siit.

Tööleht 1
Tööleht 2
Tööleht 3
Tööleht 4